Waste-to-Energy

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów rozpoczęło swoją działalność 16.01.2015r. Powołanie do życia Stowarzyszenia odbyło się poprzez przekształcenie funkcjonującego od 05.12.2012r. Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Dotychczasowa wspólna działalność beneficjentów budujących Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ramach Forum, okazała się owocną i niezbędną w rozwiązywaniu wielu różnych trudności organizacyjnych i prawnych na etapie wdrażania projektów i budowy i instalacji. W poprzedniej formie organizacyjnej wnioskowaliśmy do ustawodawcy m/n w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji TPOK, bowiem pierwsze wersje projektu ustawy nie definiowały termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako źródła energii odnawialnej. Regulacji prawnej wymagała także kwestia wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów komunalnych, obowiązujące rozporządzenie MŚ w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie określało możliwości gospodarczego wykorzystania żużla. Obowiązujące obecnie normy prawne zawierają regulację prawną oraz określają normy i parametry, którym winien odpowiadać żużel wykorzystywany do podbudowy dróg i autostrad.

Mając na względzie potrzebę kontynuowania wspólnej działalności i umożliwienia innym producentom energii z odpadów współdziałania, a także pełnego sformalizowania, postanowiono dalszą działalność prowadzić w ramach prawnych Stowarzyszenia. Podstawowymi celami (misją) Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju produkcji energii cieplej i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania i innych technologii; reprezentowanie członków wobec władz administracji rządowej i innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej; wymiana doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji inwestycji natury prawnej, technicznej i innej; promocja i upowszechnianie wiedzy na temat energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Andrzej Drewniak
Przewodniczący Zarządu SPEO
w latach 2015 - 2019* * *
Rozpoczęcie spotkań Smart Lab dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów

W dniu 3 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Smart Lab w obszarze Pozyskiwania energii z odpadów. Wnioski ze spotkań Smart Lab mają doprowadzić do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap. Dokument przedstawiać będzie przekrojowo obszar Pozyskiwania energii z odpadów opisując takie aspekty jak m.in. analiza rynku globalnego oraz krajowego. Ekspertyza wskaże także nisze technologiczne i rozwojowe w tym obszarze w Polsce oraz będzie zawierać rekomendacje co do ewentualnej aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Podczas warsztatów przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji, wspólnie określili m.in. silne i słabe strony oraz trendy dla obszaru Pozyskiwania energii z odpadów. Wśród wskazanych przez uczestników spotkania trendów oraz technologii wartych uwagi znalazły się m.in. zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych, paliwa RDF oraz biometan. Ważnym, globalnym trendem, który powinien przyspieszyć rozwój obszaru jest zdaniem uczestników spotkania rosnąca świadomość ekologiczna.

Prace zaplanowano na cztery spotkania warsztatowe, z których drugie odbędzie się już 17 listopada br.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR). Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl .

Projekt na zlecenie PARP wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab: Pozyskiwanie energii z odpadów”.
WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy XIV Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych", która zaplanowana została w dniach 23-25 lutego 2022 w Gdańsku (stacjonarnie - NOVOTEL GDAŃSK MARINA, ul. Jelitkowska 20 i on-line). Szczegóły dot. Konferencji znajdują się pod linkiem: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2022/


Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy VI Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2021 r. w Krakowie (stacjonarnie - Hotel****Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków i on-line). Szczegóły dot. Seminarium znajdują się pod linkiem: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2021/


Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie. Wydarzenie jest milowym krokiem na drodze do uruchomienia jednego z najnowocześniejszych w skali Europy, w pełni ekologicznego zakładu, o strategicznym znaczeniu dla stolicy Warmii i Mazur. Transmisja ceremonii rozpocznie się w środę, 16 czerwca 2021 roku o godz. 11:00. Poniżej znajdą Państwo link umożliwiający uczestnictwo, w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu: https://dobra-energia-online.pl


INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel.: 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl