Waste-to-Energy
Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów rozpoczęło swoją działalność 16.01.2015r. Powołanie do życia Stowarzyszenia odbyło się poprzez przekształcenie funkcjonującego od 05.12.2012r. Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Dotychczasowa wspólna działalność beneficjentów budujących Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ramach Forum, okazała się owocną i niezbędną w rozwiązywaniu wielu różnych trudności organizacyjnych i prawnych na etapie wdrażania projektów i budowy i instalacji. W poprzedniej formie organizacyjnej wnioskowaliśmy do ustawodawcy m/n w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji TPOK, bowiem pierwsze wersje projektu ustawy nie definiowały termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako źródła energii odnawialnej. Regulacji prawnej wymagała także kwestia wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów komunalnych, obowiązujące rozporządzenie MŚ w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie określało możliwości gospodarczego wykorzystania żużla. Obowiązujące obecnie normy prawne zawierają regulację prawną oraz określają normy i parametry, którym winien odpowiadać żużel wykorzystywany do podbudowy dróg i autostrad.

Mając na względzie potrzebę kontynuowania wspólnej działalności i umożliwienia innym producentom energii z odpadów współdziałania, a także pełnego sformalizowania, postanowiono dalszą działalność prowadzić w ramach prawnych Stowarzyszenia. Podstawowymi celami (misją) Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju produkcji energii cieplej i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania i innych technologii; reprezentowanie członków wobec władz administracji rządowej i innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej; wymiana doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji inwestycji natury prawnej, technicznej i innej; promocja i upowszechnianie wiedzy na temat energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Andrzej Drewniak
Przewodniczący Zarządu SPEO
w latach 2015 - 2019
V Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”


Wydawnictwo„Nowa Energia” zaprasza do udziału
w V Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”,
które odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2020 r. w Bydgoszczy (City Hotel).

Patronat Honorowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Partner: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Partner Prawny: ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K.
Współpraca: Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

Moderatorem Seminarium będzie Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Celem Seminarium jest wymiana doświadczeń w zakresie utrzymania ruchu w Instalacjach TPOK: prowadzenie spalarni w warunkach Pandemii; planowane remonty,
- zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów po procesowych; funkcjonowanie IOS;
pomiary emisji; BHP i P.POŻ;innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych; funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu w instalacjach TPOK.

Seminarium to platforma wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Rejestracji można dokonać do 11.08.2020 r.

Relacja z 2019 r.

SZCZEGÓŁY: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2020/

WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy V Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2020 r. w Bydgoszczy. Szczegóły Seminarium znajdują się poniżej.
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2020/

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów objęło patronatem honorowym IX edycję konferencji pn. „IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów”, która odbędzie się 5 marca 2020 r. w Katowicach. Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej CBE Polska:
https://cbepolska.pl/pl/ix-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html?start=1
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel.: 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl