Waste-to-Energy
Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów rozpoczęło swoją działalność 16.01.2015r. Powołanie do życia Stowarzyszenia odbyło się poprzez przekształcenie funkcjonującego od 05.12.2012r. Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Dotychczasowa wspólna działalność beneficjentów budujących Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ramach Forum, okazała się owocną i niezbędną w rozwiązywaniu wielu różnych trudności organizacyjnych i prawnych na etapie wdrażania projektów i budowy i instalacji. W poprzedniej formie organizacyjnej wnioskowaliśmy do ustawodawcy m/n w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji TPOK, bowiem pierwsze wersje projektu ustawy nie definiowały termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako źródła energii odnawialnej. Regulacji prawnej wymagała także kwestia wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów komunalnych, obowiązujące rozporządzenie MŚ w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie określało możliwości gospodarczego wykorzystania żużla. Obowiązujące obecnie normy prawne zawierają regulację prawną oraz określają normy i parametry, którym winien odpowiadać żużel wykorzystywany do podbudowy dróg i autostrad.

Mając na względzie potrzebę kontynuowania wspólnej działalności i umożliwienia innym producentom energii z odpadów współdziałania, a także pełnego sformalizowania, postanowiono dalszą działalność prowadzić w ramach prawnych Stowarzyszenia. Podstawowymi celami (misją) Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju produkcji energii cieplej i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania i innych technologii; reprezentowanie członków wobec władz administracji rządowej i innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej; wymiana doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji inwestycji natury prawnej, technicznej i innej; promocja i upowszechnianie wiedzy na temat energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Andrzej Drewniak
Przewodniczący Zarządu SPEO
w latach 2015 - 2019
Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału
w XIII Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie",

która odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2021 w formule on-line.


Moderatorem Konferencji będzie dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji
związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych,
przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji
tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie:

• bieżący stan realizacji projektów TPOK,
• realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia,
• certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK,
• instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin,
• technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK,
• odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, inwestorów,
przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK,
przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych - przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła
wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm.
Są to m. in. przedstawiciele Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych
(Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Olsztyn, Warszawa).

Relacja z 2020 r. - | - Relacja z 2019 r. - | - Relacja z 2018 r.

Szczegóły: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2021/

WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy XIII Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2021 w formule on-line. Szczegóły dot. Konferencji znajdują się pod linkiem: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2021/

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z firmą ABRYS przy 17. Konferencji Termiczne Przekształcanie odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2020 r. Szczegóły Konferencji znajdują się w linku poniżej.
https://termiczne.abrys.pl/

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy V Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2020 r. w Bydgoszczy. Szczegóły Seminarium znajdują się poniżej.
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2020/
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel.: 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl