Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów rozpoczęło swoją działalność 16.01.2015r. Powołanie do życia Stowarzyszenia odbyło się poprzez przekształcenie funkcjonującego od 05.12.2012r. Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Dotychczasowa wspólna działalność beneficjentów budujących Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ramach Forum, okazała się owocną i niezbędną w rozwiązywaniu wielu różnych trudności organizacyjnych i prawnych na etapie wdrażania projektów i budowy i instalacji. W poprzedniej formie organizacyjnej wnioskowaliśmy do ustawodawcy m/n w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji TPOK, bowiem pierwsze wersje projektu ustawy nie definiowały termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako źródła energii odnawialnej. Regulacji prawnej wymagała także kwestia wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów komunalnych, obowiązujące rozporządzenie MŚ w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie określało możliwości gospodarczego wykorzystania żużla. Obowiązujące obecnie normy prawne zawierają regulację prawną oraz określają normy i parametry, którym winien odpowiadać żużel wykorzystywany do podbudowy dróg i autostrad.

Mając na względzie potrzebę kontynuowania wspólnej działalności i umożliwienia innym producentom energii z odpadów współdziałania, a także pełnego sformalizowania, postanowiono dalszą działalność prowadzić w ramach prawnych Stowarzyszenia. Podstawowymi celami (misją) Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju produkcji energii cieplej i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania i innych technologii; reprezentowanie członków wobec władz administracji rządowej i innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej; wymiana doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji inwestycji natury prawnej, technicznej i innej; promocja i upowszechnianie wiedzy na temat energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Andrzej Drewniak
Przewodniczący Zarządu SPEO
w latach 2015 - 2019
17. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

24-25.11.2020 r.


Organizator: Abrys
Osoba do kontaktu: Łukasz Wachowiak, l.wachowiak@abrys.pl, 784 001 818
Podstrona konferencji: https://termiczne.abrys.pl/
Strona do rejestracji: https://termiczne2020.konfeo.com/pl/groups
Strona wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/330569731559406


Zapraszamy Państwa do udziału w 17. edycji Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów,
która odbędzie się w dniach 24-25 listopada. W związku z sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy decyzję, że konferencja odbędzie się tylko w formie online.

Zgodnie z tradycją spotkamy się pod koniec listopada, aby móc zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które czekają branżę Waste to Energy w Polsce – a ich na pewno nie zabraknie.

W trakcie konferencji poprzez wystąpienia i panele dyskusyjne, zostaną poruszone najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące termicznego przekształcania odpadów, a będą to m.in.:

- plany resortu klimatu co do budowy kolejnych instalacji odzyskujących energię z odpadów
- uwarunkowania prawne i ekonomiczne instalacji WtE
- dialog między społecznością lokalną a samorządem planującym budowę spalarni
- proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami
- bieżąca eksploatacja zakładów, w tym utrzymanie ruchu oraz zagospodarowanie odpadów procesowych
- termiczne zagospodarowanie frakcji palnej w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej

Konferencja jest jednym z najbardziej liczących się wydarzeń poświęconym aktualnym tematom termicznego przekształcania odpadów co potwierdza liczba uczestników konferencji - blisko 300 osób
na poprzedniej edycji. To spotkanie mające długoletnią tradycję podczas którego gromadzą się przedstawiciele zakładów gospodarowania odpadami, samorządów, firm dostarczających technologie oraz świata nauki. Na bogaty program konferencji składają się liczne wystąpienia profesjonalistów oraz dyskusje.

Zapraszamy serdecznie.

WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z firmą ABRYS przy 17. Konferencji Termiczne Przekształcanie odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2020 r. Szczegóły Konferencji znajdują się w linku poniżej.
https://termiczne.abrys.pl/

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z Wydawnictwem „Nowa Energia” przy V Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia 2020 r. w Bydgoszczy. Szczegóły Seminarium znajdują się poniżej.
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2020/

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów objęło patronatem honorowym IX edycję konferencji pn. „IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów”, która odbędzie się 5 marca 2020 r. w Katowicach. Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej CBE Polska:
https://cbepolska.pl/pl/ix-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html?start=1
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel.: 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl