STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ENERGII Z ODPADÓW

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów rozpoczęło swoją działalność 16.01.2015r. Powołanie do życia Stowarzyszenia odbyło się poprzez przekształcenie funkcjonującego od 05.12.2012r. Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Dotychczasowa wspólna działalność beneficjentów budujących Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ramach Forum, okazała się owocną i niezbędną w rozwiązywaniu wielu różnych trudności organizacyjnych i prawnych na etapie wdrażania projektów i budowy i instalacji.

2012-2015: Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych

W poprzedniej formie organizacyjnej, jako Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych, wnioskowaliśmy do ustawodawcy m/n w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji TPOK, bowiem pierwsze wersje projektu ustawy nie definiowały termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako źródła energii odnawialnej. Regulacji prawnej wymagała także kwestia wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów komunalnych, obowiązujące rozporządzenie ministerialne w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie określało możliwości gospodarczego wykorzystania żużla. Obowiązujące obecnie normy prawne zawierają regulację prawną oraz określają normy i parametry, którym winien odpowiadać żużel wykorzystywany do podbudowy dróg i autostrad.

2015 r.: Powołanie Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (SPEO)

Mając na względzie potrzebę kontynuowania wspólnej działalności i umożliwienia innym producentom energii z odpadów współdziałania, a także pełnego sformalizowania, postanowiono dalszą działalność prowadzić w ramach prawnych Stowarzyszenia.

Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, mianowania, powołania lub wyboru w podmiotach będących Członkami Wspierającymi lub w ramach grup kapitałowych Członków Wspierających, a także osoby-Członkowie Zwyczajni, którzy po ustaniu ww. stosunku zatrudnienia przeszli na emeryturę;

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna posiadająca siedzibę w Polsce lub za granicą eksploatująca lub inwestująca w instalację spalarni odpadów komunalnych;

Członek Wspierający wykonuje swoje prawa członkowskie w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną posiadającą adres do korespondencji w Polsce.

Siedzibą SPEO jest Białystok.

Cele działania SPEO:

Celami stowarzyszenia jest:
– działanie na rzecz rozwoju produkcji energii cieplej i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania i innych technologii prowadzących do odzysku energii z odpadów;
– reprezentowanie członków wobec władz administracji rządowej i innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej;
– wymiana doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji inwestycji Projektów Spalarniowych natury prawnej, technicznej i innej;
– promocja i upowszechnianie wiedzy na temat termicznego przekształcania i innych technologii prowadzących do odzysku energii z odpadów komunalnych;
– promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji spalarni odpadów komunalnych; 
– działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Działalność w strukturach CEWEP

SPEO w listopadzie 2015 r. podjęło decyzję o przystąpieniu do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (CEWEP).

Dzięki temu Stowarzyszenie:
– ma dostęp do unijnych projektów dotyczących gospodarki odpadami i termicznego przekształcania odpadów komunalnych
– uczestnictniczy w opiniowaniu zamian w prawie dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami
– ma dostęp do informacji o decyzjach dotyczących termicznego przekształcania odpadów podejmowanych na szczeblach unijnych
– ma bieżący dostęp do opracowań, badań, dokumentów opracowywanych na potrzeby CEWEP i Komisji Europejskiej.