DOKUMENTY SPEO


STATUT STOWARZYSZENIA

Jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów do pobrania poniżej

WZORY DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków wspierających
– członków honorowych.

Zgodnie ze Statutem, Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne na podstawie złożonej deklaracji z zastrzeżeniem §10 ust 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

1. Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, mianowania, powołania lub wyboru w podmiotach będących Członkami Wspierającymi lub w ramach grup kapitałowych Członków Wspierających, a także osoby-Członkowie Zwyczajni, którzy po ustaniu ww. stosunku zatrudnienia przeszli na emeryturę;

2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna posiadająca siedzibę w Polsce lub za granicą eksploatująca lub inwestująca w instalację spalarni odpadów komunalnych;

3. Członek Wspierający wykonuje swoje prawa członkowskie w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną posiadającą adres do korespondencji w Polsce.

Poniżej do pobrania deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych oraz członków wspierających.