Zaproszenie do współpracy w ramach SPEO

Zaproszenie do współpracy w ramach SPEO

Instalacje termicznego przekształcania odpadów są ważnym elementem rynku energii w Europie. W Polsce nasza branża będzie rozwijać się coraz bardziej dynamicznie. Wiele samorządów, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i ciepłowniczych, zamierza inwestować w budowę elektrociepłowni zasilanych odpadami. Zapraszamy więc do współpracy w ramach Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów.

SPEO już od ponad 10 lat skupia wszystkie spółki w Polsce oraz pracowników tych spółek, które prowadzą instalacje termicznego przekształcania odpadów. Wcześniej funkcjonowaliśmy w poprzedniej formie organizacyjnej jako Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych, które w styczniu 2015 r. przekształciło się w Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów.

DOŚWIADCZENIE I WPŁYW NA PRAWODAWSTWO

Od początku istnienia naszej organizacji, dzielimy się doświadczeniami – najpierw z prowadzenia inwestycji, a później funkcjonowania i bieżącej działalności zakładów. Lobbujemy na rzecz korzystnych rozwiązań dla naszej branży i opiniujemy projekty rozporządzeń i ustaw. Nasz głos jest ważny w dyskusji o przyszłości sektora energetycznego i gospodarki odpadami.

W najbliższym okresie w Polsce planowana jest budowa kolejnych instalacji termicznego przekształcania odpadów co daje szansę na dalsze wzmocnienie naszego oddziaływania na decyzje zapadające zarówno w kraju, jak i w Europie. SPEO jest bowiem członkiem europejskiego stowarzyszenia zrzeszające spalarnie CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants).
Zapraszamy samorządy i spółki planujące budowę ITPO do współpracy w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Producentów Energii z Odpadów.

Kontakt z Biurem SPEO pod adresem:
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel. 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CZŁONKOSTWA W SPEO

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków wspierających
– członków honorowych.

Zgodnie ze Statutem, Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne na podstawie złożonej deklaracji z zastrzeżeniem §10 ust 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, mianowania, powołania lub wyboru w podmiotach będących Członkami Wspierającymi lub w ramach grup kapitałowych Członków Wspierających, a także osoby-Członkowie Zwyczajni, którzy po ustaniu ww. stosunku zatrudnienia przeszli na emeryturę.

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna posiadająca siedzibę w Polsce lub za granicą eksploatująca lub inwestująca w instalację spalarni odpadów komunalnych. Członek Wspierający wykonuje swoje prawa członkowskie w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną posiadającą adres do korespondencji w Polsce.

DEKLARACJE DO POBRANIA

Poniżej do pobrania deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych oraz członków wspierających.

Zaproszenie do współpracy w ramach SPEO