Wystąpienie do Rządu RP w sprawie problemów z dostępnością reagentów

Wystąpienie do Rządu RP w sprawie problemów z dostępnością reagentów

Stowarzyszenie Producentów  Energii z Odpadów wystąpiło do Rządu RP w sprawie zagrożenia  niedotrzymania standardów emisyjnych przez Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w sytuacji braku dostępności wody amoniakalnej i mocznika.  SPEO wyraża duże zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i wnioskuje o podjęcie działań zapobiegawczych. Pismo w tej sprawie zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną ITPOK odnotowały w ostatnim czasie istotne zakłócenia i ograniczenia w funkcjonowaniu rynku w zakresie dostępności surowców będących reagentami potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Największy wpływ na kształtowanie sytuacji na krajowym rynku tych produktów mają czynniki o charakterze podażowym. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest wzrost cen gazu ziemnego, podstawowego surowca wykorzystywanego do produkcji amoniaku oraz mocznika. Ocenia się, że koszty gazu ziemnego stanowią najczęściej około 60-80% kosztów produkcji tych reagentów. Obserwowana od ponad roku duża zmienność oraz wysoki poziom cen gazu (ceny gazu dla odbiorców przemysłowych są kilkukrotnie wyższe niż rok wcześniej) skutkują wyraźnym wzrostem kosztów produkcji, co przekłada się zarówno na wyższe ceny substancji zawierających w swoim składzie azot lub brak dostępności tych substancji w ogóle. Z powodu wysokich cen gazu ziemnego wielu europejskich producentów w ostatnim czasie ograniczyło lub wręcz wstrzymało produkcję amoniaku i mocznika, co spowodowało trudną sytuację ITPOK związaną z ograniczonymi możliwościami ich zakupu.

ITPOK-i zrzeszone w SPEO mają możliwości zmagazynowania reagentów zaledwie przez okres 10 do 18 dni pracy instalacji, co jest standardem w tego typu instalacjach. Nagłe i niezapowiedziane zatrzymanie produkcji nawozów, a tym samym amoniaku i mocznika, mogą w krótkim czasie przełożyć się na konieczność wyłączenia instalacji oczyszczania spalin w ITPOK-ach, co z kolei spowoduje drastyczne przekroczenia norm emisji tlenków azotu. Brak możliwości systematycznego uzupełnienia zapasów magazynowych spowoduje, że instalacje oczyszczania spalin nie będą funkcjonowały prawidłowo.

W związku z powyższym wnosimy o zapewnienie w trybie pilnym dostaw wody amoniakalnej i/lub mocznika na potrzeby ITPOK, by móc zapewnić ich eksploatację zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska i posiadanymi pozwoleniami środowiskowymi.

Treść wystąpienia SPEO znajduje się w załączniku poniżej.


Wystąpienie do Rządu RP w sprawie problemów z dostępnością reagentów