Wspieramy działania NFOŚiGW w zakresie finansowania ITPOK

Wspieramy działania NFOŚiGW w zakresie finansowania ITPOK

Wspólnie z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi, SPEO wspiera działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Nasze Stowarzyszenie podpisało wspólną petycję w tej sprawie skierowaną do Rządu RP, broniącą NFOŚiGW przed atakami organizacji ekologicznych.

Informujemy, że nie zgadzamy się z opinią organizacji ekologicznych: Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Nasze Pawłowice i Ramiszów, NIE dla Spalarni w Inowrocławiu w zakresie uznania finansowania przez NFOŚiGW budowy i rozbudowy ITPOK jako niezgodnego z prawem.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mając na celu rozwój branży gospodarki odpadami oraz umożliwienie Polsce wywiązanie się z wymagań przepisów nałożonych przez Dyrektywy Europejskie w gospodarce odpadami, wprowadził program dofinansowań na wykorzystanie niepodlegających recyklingowi, kalorycznych odpadów komunalnych na cele energetyczne, z uwagi na niewystarczającą do potrzeb krajowych ilość instalacji spalarniowych (gdyż nie wszystkie odpady komunalne nadają się do recyklingu lub ponownego przetworzenia) oraz mając na uwadze potrzebę wsparcia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło (w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym obniżenie kosztów energii dla mieszkańców).

O wprowadzenie takiego programu od lat postulowały organizacje branżowe i samorządowe, mając na uwadze rozwój gospodarki odpadami, ochronę środowiska, wyrównanie szans rozwojowych Polski w prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami, wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów przy równoczesnym zmniejszeniu wydobycia paliw kopalnianych, a także dla rozwoju społeczności lokalnych i zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami ponoszonych przez mieszkańców.

Z pełnym przekonaniem twierdzimy zatem, że powyższe działanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) jest wyrazem najwyższej dbałości o rozwój gospodarczy Polski i ochronę środowiska.

Petycję w tej sprawie podpisały:
– Związek Miast Polskich
– Związek Gmin Wiejskich RP
– Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
– Polska Izba Gospodarki Odpadami
– Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
– Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
– Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
– Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
– Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy.


Wspieramy działania NFOŚiGW w zakresie finansowania ITPOK